De Software WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – LEES ALSTUBLIEFT

Bedankt voor uw bezoek aan de website (de ‘Website’) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevonden (de ‘Website’). De Website is een interneteigendom van TheSoftware (gezamenlijk aangeduid als ‘TheSoftware’, ‘wij’ en ‘ons’). U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’), in hun geheel, wanneer u: (a) toegang krijgt tot de Website; (b) zich registreert voor een nieuwsbrief of zich abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt door middel van de Website (‘Abonnementsservices’); (c) zich registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of sweepstakes die af en toe door TheSoftware worden aangeboden (ieder een ‘Wedstrijd’); (d) lid wordt, of probeert lid te worden, van een gelieerd programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (‘Lidmaatschapsservices’); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (‘Leveranciersdiensten, en samen met de Abonnementsservices en Lidmaatschapsservices, de ‘Diensten’). Het TheSoftware Privacybeleid (‘Privacybeleid’), de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware Aankoopovereenkomst(en) (‘Aankoopovereenkomst’), TheSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (‘Lidmaatschapsovereenkomst’), evenals alle andere operationele regels, beleid, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing opgenomen (gezamenlijk de ‘Overeenkomst’). Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de gehele Overeenkomst, bent u niet bevoegd om de Diensten en/of Website op enigerlei wijze of vorm te gebruiken.

TheSoftware WEIGERT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN AAN IEDEREEN DIE VALT ONDER DE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, ZOALS GEWIJZIGD (‘COPPA’). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN/OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN IEDEREEN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN UITSLUITEND VERMOGEN.

SCOPE EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder u specifiek op de hoogte te stellen. De laatste Overeenkomst wordt op de Website gepost en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten volgens het geldende recht. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst, kunt u door u te registreren op de Website en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, tegen betaling of zonder betaling, de Abonnementsdiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsdiensten zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementscontent”) die relevant zijn voor online marketing, verzorgd door TheSoftware en haar partners van derden (“Derde Leveranciers”). Als u de ontvangst van de Abonnementscontent wilt stoppen, kunt u ons eenvoudig een e-mail sturen naar [email protected]. De Abonnementscontent bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en Derde Leveranciers en waarop niet noodzakelijkerwijs moet worden vertrouwd. Wees voorzichtig, gebruik gezond verstand en neem veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de Abonnementscontent en/of Abonnementsdiensten. U gaat ermee akkoord dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid op zich neemt ten aanzien van dergelijke Abonnementscontent. TheSoftware garandeert niet dat de Abonnementscontent die beschikbaar is in verband met de Abonnementsdiensten accuraat, volledig of geschikt is.

Lidmaatschapsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, kunt u zich door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te krijgen van TheSoftware tegen betaling of zonder betaling, een Lidmaatschap verkrijgen in een van de diverse Lidmaatschapsprogramma’s die worden aangeboden door MTS Advertise OU. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst, kunt u terecht op de website van het specifieke Lidmaatschap. De Lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (“Ledencontent” en samen met de Abonnementscontent, de “Content”) die worden verstrekt door TheSoftware en bepaalde Derde Leveranciers en die bedoeld zijn om Leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledencontent bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware Derde Leveranciers en waarop niet noodzakelijkerwijs moet worden vertrouwd.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website getoonde producten en/of diensten kunnen omschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van de betreffende producten. TheSoftware garandeert niet dat de omschrijvingen van dergelijke producten juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen, of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim met betrekking tot de aangeboden producten en/of diensten op de website.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken bij het registreren voor de diensten kan onder meer het volgende omvatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) telefoonnummer thuis; (f) telefoonnummer werk; (g) telefaxnummer; (h) creditcardgegevens; en/of (i) andere gevraagde informatie op het betreffende registratieformulier (“Registratiegegevens voor de dienst”).

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn toekomstige aanbiedingen die op de website aan u worden verstrekt en de huidige functies van de website uitbreiden of anderszins verbeteren onderworpen aan de Overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de diensten te gebruiken en/of in aanmerking te komen hiervoor. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de diensten of andere producten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijvingsformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u kans maken op het winnen van de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden gepresenteerd, moet u eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdregistratie te verstrekken.

LICENTIEREK

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot de website, inhoud en bijbehorend materiaal en deze te gebruiken in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig informatiesysteem voor het ophalen van gegevens, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, services en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Het systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om zo direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, services of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFERENTIES NAAR DE WEBSITE ZIJN VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand koppelingen maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Daarnaast is het ‘framen’ van de Website en/of verwijzen naar de Uniform Resource Locator (URL) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteiten te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. Hierbij erkent u dat u aansprakelijk bent voor alle hiermee verband houdende schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud op de Website te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG DERDE PARTIJ PRODUCT DAT U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ AANBIEDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE WORDEN U VERSTREKT OP BASIS VAN ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK EN IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN TOT OP HET UITERSTE PERMISSIEVE NIVEAU CONFORM TOEPASSELIJK RECHT (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFSTAND VAN ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, MAAKT TheSoftware GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG DERDE PARTIJ PRODUCT DAT U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ AANBIEDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN;

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computer codes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U BEGRIJPT EN GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- EN HOOGSTENS VOORBEELDENDE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS VERLIES VAN WINSTEN, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN TheSoftware OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), OVER DE VOLLEDIGST MOGELIJKE MATE PERMITTEERBAAR DOOR DE WET VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DAT U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS, EN/OF ENIG ANDER PRODUCT EN/OF DIENST DIE U MOGELIJK AANVRAAGT VIA DE WEBSITE; (B) DE KOSTEN VAN DE VERVANGING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE AANGESCHAFT OF VERKREGEN WORDEN VIA DE WEBSITE; (C) HET ONVERMOGEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS, OF ENIGE OPEENVOLGENDE WEIGERING VAN DERDEN PRODUCTEN VAN DEZELFDE BRON;

INDEMNIFICATIE

U gaat ermee akkoord om TheSoftware en elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners te vrijwaren en te beschermen tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, vorderingen en/of vonnissen van welke aard dan ook, die door een derde partij zijn gemaakt of voortvloeien uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen in dit artikel zijn ten gunste van TheSoftware en elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens u af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door externe serviceproviders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en gaat u hierbij akkoord dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien onderschrijft TheSoftware deze derden websites niet en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de algemene voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites van derden, of voor enige schade en/of verlies die daaruit voortvloeit.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de Website indient, zijn onderhevig aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier alstublieft.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de website te beschadigen, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te belemmeren, is een schending van het strafrecht en civiel recht. TheSoftware zal actief elke mogelijke maatregel zoeken tegen de betreffende persoon of entiteit, binnen de grenzen van wat wettelijk toelaatbaar is en op basis van billijkheid.

KEUZE VAN RECHT/LOCATIE

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Estland (zonder rekening te houden met beginselen van conflicterend recht). Elke uitspraak die wordt gedaan, zal bindend en onherroepelijk zijn voor de partijen en daarop kan een vonnis worden uitgesproken door een rechtbank met bevoegdheid. Niets hierin mag worden opgevat als belemmering voor een van de partijen om een verbod in te stellen om zijn rechten te beschermen in afwachting van een beslissing in een arbitrageprocedure. Voor zover toegestaan door de wet, stemt u ermee in dat u geen collectieve rechtszaak zult aanspannen, aansluiten of deelnemen met betrekking tot een claim, geschil of controverse die u mogelijk heeft tegen TheSoftware, en elk van hun juridische vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectieve leden, bestuurders, werknemers en agenten. U stemt ermee in dat er een verbod kan worden opgelegd om dergelijke rechtszaken te stoppen of om u uit de zaak te verwijderen.