ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY OPROGRAMOWANIA WAŻNE – PROSZĘ PRZECZYTAĆ

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej („Witryna”), na której znalazłeś link do tych Warunków korzystania („Witryna”). Witryna jest własnością internetową TheSoftware (zwana dalej łącznie „TheSoftware”, „my” i „nas”). Wyrażasz zgodę na podleganie tym Warunkom korzystania z Witryny TheSoftware („Warunki korzystania”) w całości, w momencie: (a) korzystania z Witryny; (b) rejestracji na newsletter lub zapisania się na listę mailingową lub żądania informacji za pośrednictwem Witryny („Usługi Subskrypcji”); (c) rejestracji w celu uczestnictwa w promocjach, konkursach i/lub loteriach organizowanych od czasu do czasu przez TheSoftware (każdy z nich to „Konkurs”); (d) dołączenia lub próby dołączenia do programu partnerskiego lub innego stowarzyszenia członkowskiego prezentowanego na Witrynie („Usługi Członkowskie”); i/lub (e) zamówienia produktu i/lub usługi za pośrednictwem Witryny („Usługi Dostawcy, a wraz z Usługami Subskrypcji i Usługami Członkowskimi, „Usługi”). Polityka prywatności TheSoftware („Polityka prywatności”), Oficjalne zasady Konkursu dotyczące każdego Konkursu, Umowy Kupna TheSoftware („Umowa Kupna”), Umowy Członkostwa TheSoftware („Umowa Członkostwa”), a także wszelkie inne zasady eksploatacji, polityki, cenniki i inne dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być publikowane od czasu do czasu, są wyraźnie włączone w niniejsze przez odniesienie (łącznie „Umowa”). Proszę dokładnie przeglądać pełne warunki tej Umowy. Jeżeli nie zgadzasz się na Umowę w całości, nie jesteś upoważniony do korzystania w jakikolwiek sposób z Usług i/lub Witryny.

TheSoftware WPROWADZA SPECJALNE OGRANICZENIA DOSTĘPU DO WITRYNY I/ALBO USŁUG DLA KAŻDEGO OSOBY OBJĘTEJ USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI ONLINE Z ROKU 1998 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI („COPPA”). TheSoftware ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMIANY DOSTĘPU DO USŁUG I/ALBO WITRYNY DLA KAŻDEJ OSOBY, WYŁĄCZNIE W NASZEJ INDYWIDUALNEJ DISKRECJI.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki i postanowienia określone w Umowie dotyczącej korzystania z Serwisu internetowego. Umowa stanowi jedyną i wszelką umowę pomiędzy Tobą a TheSoftware dotyczącą korzystania z Serwisu internetowego i zastępuje wszelkie poprzednie lub współczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Serwisu internetowego. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez wymaganego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na stronie internetowej, a Ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Serwisu internetowego. Kontynuując korzystanie ze Serwisu internetowego i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązujących w danym czasie. Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w celu uzyskania aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Serwis internetowy i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Serwis internetowy i Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej osiemnastego (18.) roku życia. Jeżeli masz mniej niż osiemnaście (18.) lat, nie masz zgody na korzystanie i/lub dostęp do Serwisu internetowego i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcyjne

Na podstawie warunków umowy, poprzez rejestrację na stronie internetowej i uzyskanie zgody od TheSoftware, możesz uzyskać, lub spróbować uzyskać, za opłatą lub bez opłaty, Usługi subskrypcyjne. Usługi subskrypcyjne dostarczą Ci treści e-mailowe, tekstowe i inne materiały („Zawartości subskrypcyjnej”) związane z marketingiem internetowym dostarczane przez TheSoftware i jego partnerów zewnętrznych („Dostawców osób trzecich”). Jeśli chcesz zakończyć otrzymywanie Zawartości subskrypcyjnej, po prostu wyślij do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Zawartość subskrypcyjna zawiera komentarze, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców osób trzecich, i niekoniecznie powinieneś się na nich polegać. Prosimy o zachowanie ostrożności, zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa podczas korzystania z Zawartości subskrypcyjnej i/lub Usług subskrypcyjnych. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych zobowiązań i nie ponosi żadnych odpowiedzialności za Zawartość subskrypcyjną. TheSoftware nie reprezentuje i nie gwarantuje, że Zawartość subskrypcyjna udostępniona w związku z Usługami subskrypcyjnymi jest dokładna, pełna ani odpowiednia.

Usługi członkowskie

Na podstawie warunków umowy i umowy członkowskiej, poprzez rejestrację na stronie internetowej, zgodę na umowę członkowską i uzyskanie zgody od TheSoftware, możesz uzyskać, lub spróbować uzyskać, za opłatą lub bez opłaty, członkostwo w jednym z różnych programów członkowskich oferowanych przez MTS Advertise OU. Aby uzyskać kopię umowy członkowskiej, odwiedź stronę internetową dotyczącą konkretnego członkostwa. Programy członkowskie TheSoftware umożliwią Ci dostęp do treści, tekstów i innych materiałów („Treści członkowskich” oraz wspólnie z Zawartością subskrypcyjną „Treści”), dostarczanych przez TheSoftware i określonych Dostawców osób trzecich, mających na celu pomóc Członkom w ich przedsięwzięciach z zakresu marketingu internetowego. Treść członkowska zawiera komentarze, opinie i inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców osób trzecich, i niekoniecznie powinieneś się na nich polegać.

Usługi dostawców

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień możesz uzyskać lub spróbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy udostępniane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych produktów stron trzecich. Oprogramowanie nie oznacza ani nie gwarantuje, że opisy tych produktów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie jest odpowiedzialne w żaden sposób za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory z dotyczące sprzedawcy, dystrybutora i klientów końcowych. Rozumiesz i zgadzasz się, że oprogramowanie nie będzie odpowiedzialne wobec ciebie ani jakiejkolwiek trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

Ogólne

Informacje, które musisz podać w związku z rejestracją do korzystania z usług, mogą obejmować, między innymi, następujące dane: (a) imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres korespondencyjny (i adres rozliczeniowy, jeśli różny); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer telefaksu; (h) dane karty kredytowej; i/lub (i) każde inne informacje żądane na stosownym formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracyjne usługi”).

Chyba że wskazano inaczej, wszelkie przyszłe oferty dostępne dla ciebie na stronie internetowej, które wzbogacają lub w inny sposób ulepszają obecne funkcje witryny, będą podlegać Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że oprogramowanie nie jest odpowiedzialne ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żaden sposób za twoją niemożność korzystania i/lub zakwalifikowania się do usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że oprogramowanie nie będzie odpowiedzialne wobec ciebie ani jakiejkolwiek trzeciej strony za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zakończenie żadnych usług lub innego produktu.

KONKURSY

Okazjonalnie, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia w ramach konkursów. Poprzez dostarczenie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem rejestracyjnym do odpowiedniego konkursu oraz akceptację Oficjalnych Zasad Konkursu dotyczących każdego konkursu, możesz wziąć udział w szansie na zdobycie promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zobowiązujesz się do podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych danych rejestracyjnych do konkursu.

PRZYZNANIE LICENCJI

Jako użytkownik strony internetowej, otrzymujesz nieodłączną, niewymienialną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze strony internetowej, treści i powiązanego materiału zgodnie z Umową. TheSoftware może w każdej chwili zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze strony internetowej i treści na jednym komputerze wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych. Żadna część strony internetowej, treści, konkursów i/lub usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączana do żadnego systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, naśladować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, inżynieryjnie odwracać lub przenosić strony internetowej, treści, konkursów i/lub usług lub jakiejkolwiek ich części.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Zawartość, organizacja, grafika, projektowanie, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawo autorskie, znaki towarowe i inne prawa własnościowe (w tym, lecz nie ograniczając się do, prawa własności intelektualnej). Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy skrobaczenia lub wydobywania danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów oglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług.

HYPERLINKING DO WITRYNY, CO-BRANDING, “FRAMING” I/LUB REFERENCJI DO WITRYNY JEST ZABRONIONE

Chyba że jest to wyraźnie autoryzowane przez TheSoftware, nikt nie może wykonać hiperłącza do Witryny lub jej części (w tym, lecz nie ograniczając się do, logotypów, znaków towarowych, brandingu lub materiałów objętych prawem autorskim) na swoją witrynę lub miejsce internetowe z jakiegokolwiek powodu. Ponadto “framing” Witryny i/lub referencjonowanie identyfikatora uniform resource locator (“URL”) Witryny w jakiejkolwiek komercyjnej lub niekomercyjnej formie mediów, bez wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się na współpracę z Witryną w celu usunięcia lub zaprzestania takiej treści lub aktywności. Niniejszym uznajesz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ ZGŁOSIĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SĄ DOSTARCZANE NA PODSTAWIE „TAKICH JAK SĄ” I „TAKICH, JAKIE SĄ DOSTĘPNE”, I WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I PODEJRZANE, SĄ WYŁĄCZONE W NAJWIĘKSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO STOPNIU (WYŁĄCZAJĄC, JEDNAKŻE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, WYŁĄCZENIA GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEINFRPATORYJNOŚCI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I/LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE WYKLĄCZAJĄC TEGO, TheSoftware NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ ZGŁOSIĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA;

ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYWOŁANE PRZEZ POBRANIE

Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. TheSoftware nie daje żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od uszkadzających kodów komputerowych, włącznie, ale nie ograniczając się, do wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE TheSoftware NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK TRZEJ STRONY ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, DOLORESOWE, SPECJALNE, SKUTKOWE I/LUB WZORCOWE SZKODY, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA, STRATY ZYSKÓW, RENOMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH NIESOMATYCZNYCH STRAT (Nawet jeśli TheSoftware został ostrzeżony o możliwości takich szkód), W NAJSZERSZYM OBSZARZE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO DLA: (A) UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECICH, ORAZ/LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ; (B) KOSZTOW NABYCIA ZAMIENNYCH TOWARÓW I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z DOWOLNYCH TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH Z, LUB TRANSAKCJI WYKONANYCH PRZEZ, STRONĘ INTERNETOWĄ; (C) NIE MOŻLIWOŚCI KWALIFIKACJI NA KONKURS, USŁUGI LUB PRODUKTY DOSTARCZANE PRZEZ NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECICH, LUB JAKIEJKOLWIEK NASTĘPUJĄCEJ ODMOWY PRODUKTÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ TE SAME STRONY TRZECIE;

ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się na zwolnienie od odpowiedzialności TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i powiązanych oraz każdego z ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarki i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych honorariów adwokackich), szkód, spraw, kosztów, żądań i/lub wyroków jakiekolwiek, które są składane przez jakąkolwiek trzecią osobę z powodu lub wynikających z: (a) twojego korzystania z Serwisu, Usług, Zawartości i/lub włączenia do jakiejkolwiek Konkurencji; (b) Twoje naruszenie Umowy; i/lub (c) twoje naruszenie praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tej klauzuli mają na celu ochronę interesów TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i/lub powiązanych oraz każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo do stosowania i egzekwowania tych postanowień bezpośrednio wobec Ciebie w jej imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może udostępniać linki i/lub kierować Cię do innych stron internetowych i/lub zasobów internetowych, w tym, ale nie ograniczając się do, tych należących i zarządzanych przez Dostawców stron trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym przyznajesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów stron trzecich. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na tych stronach lub zasobach stron trzecich, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYM

Korzystanie z Serwisu oraz wszelkie uwagi, informacje zwrotne, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z wszelkich informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z Serwisu oraz wszelkich innych danych osobowych, które dostarczysz, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę Prywatności, proszę kliknąć tutaj.

Dokonanie jakiejkolwiek próby przez dowolnego osobnika, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizacji i/lub zakłócenia działania strony internetowej stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego. TheSoftware dążyć będzie do podjęcia wszelkich środków zaradczych w tej sprawie wobec każdego naruszającego jednostki lub podmiotu w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i zasadę sprawiedliwości.

WYBÓR PRAWA/I MIEJSCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Wszelkie spory wynikające z lub związane z Umową będą podlegać prawu estońskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim (bez względu na zasadę kolizji praw). Wydane orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron, a na jego podstawie możliwe będzie wszczęcie postępowania w dowolnym sądzie właściwym. Nic w niniejszym nie będzie interpretowane w taki sposób, aby uniemożliwić jakiejkolwiek stronie dochodzenie środków zabezpieczających w celu ochrony swoich praw w oczekiwaniu na wynik postępowania arbitrażowego. Na tyle, na ile to jest dozwolone przez prawo, zgadzasz się, że nie będziesz wszczynać, dołączać ani brać udziału w jakimkolwiek pozasądowym postępowaniu reprezentacyjnym w odniesieniu do jakiejkolwiek roszczenia, sporu lub kontrowersji, jakie mogą wystąpić przeciwko TheSoftware oraz każdemu z ich przedstawicieli prawnych, powiązanych podmiotów, filii, spółek macierzystych, agencji i ich członkom, urzędnikom, dyrektorom, pracownikom i agentom. Zgadzasz się na wydanie postanowienia o zastosowaniu środków zabezpieczających w celu zatrzymania takiego postępowania sądowego lub wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie cię jako uczestnika w postępowaniu.