Nekaj ​​pomembnega – PROSIMO PREBERITE Pogoji uporabe programske opreme na spletnem mestu

Hvala, ker ste obiskali spletno mesto (spletno mesto), na katerem ste našli povezavo do teh pogojev uporabe (spletno mesto). Spletno mesto je last TheSoftware. (skupaj imenovano “TheSoftware”, “mi” in “nas”). Strinjate se, da ste v celoti vezani na te Pogoje uporabe spletnega mesta TheSoftware (“Pogoji uporabe”), ko: (a) dostopate do spletnega mesta; (b) se registrirate za prejemanje novic ali naročite na seznam za pošiljanje ali zahtevate informacije prek spletnega mesta (“Storitve naročnine”); (c) se registrirate za sodelovanje v promocijah, tekmovanjih in/ali nagradnih igrah, ki jih od časa do časa ponuja TheSoftware (vsako posebej “Tekmovanje”); (d) se pridružite ali poskusite pridružiti partnerskemu programu ali drugi članski organizaciji, ki je predstavljena na spletnem mestu (“Članske storitve”); in/ali (e) naročite izdelek in/ali storitev prek spletnega mesta (“Prodajne storitve”, skupaj s Storitvami naročnine in Članskimi storitvami “Storitve”). Politika zasebnosti TheSoftware (“Politika zasebnosti”), uradna pravila za vsako Tekmovanje, TheSoftware nakupna pogodba (“Nakupna pogodba”), TheSoftware pogodba članstva (“Pogodba članstva”), pa tudi vsa druga operativna pravila, pravilniki, cenik in drugi dodatni pogoji ali dokumenti, ki se lahko objavijo od časa do časa, so izrecno vključeni s sklicevanjem (skupaj “Pogodba”). Prosimo, podrobno preberite vse pogoje te Pogodbe. Če se v celoti ne strinjate s Pogodbo, nimate pooblastila za uporabo Storitev in/ali spletnega mesta na noben način ali obliki.

TheSoftware IZRECNO ZAVRAČA DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA IN/ALI STORITEV KATERI KOLI POSAMEZNIK, KI SE DOTIKA Ameriškega zakona o varstvu zasebnosti otrok na spletu iz leta 1998, ki je bil spremenjen (“COPPA”). TheSoftware SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRAČA DOSTOP DO STORITEV IN/ALI SPLETNEGA MESTA KATEREMU KOLI POSAMEZNIKU, PO LASTNI IN IZKLJUČNI PRESOJI.

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Zmluve s ohľadom na vaše používanie Webovej stránky. Zmluva predstavuje jedinú a jedinú dohodu medzi vami a TheSoftware s ohľadom na vaše používanie Webovej stránky a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia s ohľadom na Webovú stránku. Môžeme zmenu Zmluvy z času na čas podľa vlastného uváženia a bez konkrétneho oznámenia vám. Najnovšia Zmluva bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste si Zmluvu prečítať pred použitím Webovej stránky. Vaším pokračujúcim používaním Webovej stránky a/alebo Služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky uvedené v Zmluve platné v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku na aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a Služby sú dostupné iba pre jednotlivcov, ktorí môžu uzatvárať záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Webová stránka a Služby nie sú určené na použitie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak nie ste starší osemnásť (18) rokov, nemáte oprávnenie používať a/alebo pristupovať k Webovej stránke a/alebo Službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby na predplatné

V súlade s podmienkami Zmluvy sa po registrácii na webovej stránke a po schválení od TheSoftware môžete za poplatok alebo bezplatne získať alebo sa pokúsiť získať Služby na predplatné. Služby na predplatné vám poskytnú e-mailový obsah, text a iné materiály („Predplatný obsah“) relevantné pre online marketing poskytovaný TheSoftware a jeho partnermi tretích strán („Poskytovatelia tretích strán“). Ak chcete ukončiť prijímanie Predplatného obsahu, jednoducho nám napíšte e-mail na [email protected]. Predplatný obsah obsahuje komentáre, názory a/alebo iné materiály, ktoré sú poskytované spoločnosťou TheSoftware a Poskytovateľmi tretích strán, na ktoré sa nemusíte nevyhnutne spoľahnúť. Prosím, buďte obozretní, majte zdravý rozum a dávajte si pozor pri používaní Predplatného obsahu a/alebo Služieb na predplatné. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nemá voči vám žiadne povinnosti ani záväzky v súvislosti s takýmto Predplatným obsahom. TheSoftware nezaručuje, ani neposkytuje žiadne záruky, že Predplatný obsah dostupný v súvislosti so Službami na predplatné je presný, úplný alebo vhodný.

Služby pre členstvo

V súlade s podmienkami Zmluvy a Zmluvy o členstve sa po registrácii na webovej stránke, súhlasom so Zmluvou o členstve a po schválení od spoločnosti TheSoftware môžete za poplatok alebo bezplatne získať alebo sa pokúsiť získať členstvo v jednom z rôznych programov členstva, ktoré ponúka MTS Advertise OU. Kópiu Zmluvy o členstve si môžete získať na webovej stránke pre konkrétne členstvo. Programy členstva TheSoftware vám umožnia získať prístup k obsahu, textu a iným materiálom („Obsah člena“ a spoločne s Predplatným obsahom „Obsah“), ktoré poskytuje spoločnosť TheSoftware a určití poskytovatelia tretích strán, a ktoré majú pomôcť členom v ich online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a ďalšie materiály, ktoré sú poskytované spoločnosťou TheSoftware a poskytovateľmi tretích strán, na ktoré sa nemusíte nevyhnutne spoľahnúť.

Vendor Services

Vyplnením príslušného nákupného formulára môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby na webovej stránke. Na webovej stránke zobrazené produkty a/alebo služby môžu obsahovať popisy, ktoré poskytujú samotní výrobcovia alebo distribútori týchto položiek. TheSoftware nerieši a neručí za to, či sú tieto popisy položiek presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je v žiadnom prípade zodpovedný alebo zodpovedný za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo webovej stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom alebo konečným spotrebiteľom výrobku. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nezodpovedá vám ani tretím stranám za žiadne nároky súvisiace s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na webovej stránke.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte poskytnúť v súvislosti s registráciou na služby, môžu zahŕňať, bez obmedzenia, niektoré alebo všetky nasledujúce: (a) vaše celé meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailová adresa; (d) adresa pre dopravu (a fakturačná adresa, ak je iná); (e) domáce telefónne číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telefaxové číslo; (h) informácie o kreditnej karte; (i) a/alebo ďalšie informácie požadované v príslušnom registračnom formulári („Údaje o registrácii na službu“).

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek budúce ponuky dostupné pre vás na webovej stránke, ktoré rozširujú alebo na iný spôsob vylepšujú súčasné funkcie webovej stránky, budú podliehať dohode. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je v žiadnom prípade zodpovedná alebo zodpovedná za vašu neschopnosť používať a/alebo kvalifikovať sa pre služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nezodpovedá vám ani tretím stranám za akékoľvek zmeny, pozastavenie alebo ukončenie akýchkoľvek služieb alebo iného produktu.

SÚŤAŽE

Čas od času TheSoftware ponúka propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti so súťažným registračným formulárom a s náležiacimi Pravidlami súťaže, môžete získať šancu vyhrať propagačné ceny, ktoré sú ponúkané v každej súťaži. Pre začatie súťaží uvedených na webovej stránke musíte najprv plne dokončiť príslušný registračný formulár. Súhlasíte, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje o registrácii do súťaže.

LICENCIE

Ako používateľ webovej stránky máte udelenú nevýlučnú, nezlučiteľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. TheSoftware si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a obsah je možné používať na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek forme alebo zapojená do akéhokoľvek systému na získavanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nesmiete používať, kopírovať, napodobňovať, klonovať, prenajímať, prenášať, modifikovať, dekompilovať, demontovať, inžiniersky analyzovať ani prevádzať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby, ani akúkoľvek ich časť.

PRÁVA NA MAJETKOVÉ PODIELY

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti týkajúce sa Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a Služieb sú chránené príslušnými autorskými právami, ochrannými známkami a inými majetkovými (vrátane, ale nie výlučne, duševného vlastníctva) právami. Kopírovanie, šírenie, publikovanie alebo predaj akejkoľvek časti Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systématické získavanie materiálov z Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb automatickým spôsobom alebo akýmkoľvek iným spôsobom čítania alebo extrahovania údajov za účelom vytvorenia alebo zostavovania priamym alebo nepriamym spôsobom zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískate vlastnícke práva na žiadny obsah, dokument, softvér, služby alebo iné materiály zobrazené na alebo cez Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby.

ZAKÁZANÉ HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, ZAKÁZANÝ CO-BRANDING, “FRAMING” A/LEBO REFERENCIA NA WEBOVÚ STRÁNKU

Bez výslovného povolenia TheSoftware nesmie nikto vytvoriť hyperlink na Webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie výlučne, logotypy, obchodné známky, obchodné názvy alebo autorsky chránený materiál) na svoju webovú stránku alebo miesto na webu z akéhokoľvek dôvodu. Okrem toho je prísne zakázané “framing” Webovej stránky a/alebo odkazovanie na Jednotný zdrojový indikátor (“URL”) Webovej stránky v akomkoľvek komerčnom alebo nekomerčnom médiu bez predchádzajúceho, výslovného písomného povolenia spoločnosti TheSoftware. Vyhradzujete si právo spolupracovať so spoločnosťou TheSoftware na odstránení alebo zastavení príslušného obsahu alebo činnosti. Týmto sa pričiníte oznámiť, že budete zodpovedný za všetky s tým súvisiace škody.

ÚPRAVA, MAZANIE A ÚPRAVA

V súlade s naším jednostranným posúdením si vyhradzujeme právo upraviť a/alebo odstrániť akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

VYHLÁSENIE

WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK VÝROBKY OD TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE DOSTAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE VÝROBKY A/TM. SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE ŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, SÚ POSKYTOVANÉ NA “AKO JE” A “DOSTUPNÉ” BÁZE A VŠETKY ZÁRUKY, VYJAVENÉ A VZTAHUJÚCE SA KONKRÉTNE, SÚ UPUSTENÉ DO PLASTNEJ MIERY PODĽA PLATNÉHO PRÁVA (VRÁTANE, ALE NEOBMEDZENÉ NA, ZRIEKA SI AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ZDRAVOTNÉHO STAVU, NEPORUŠENIA AUTORSKÝCH PRÁV A/LEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL). KONKRÉTNE, ALE NIE AKO OBMEDZENIE TOHTO, TheSoftware NEUDEĽUJE ŽIADNU ZÁRUČKU, ŽE: (A) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK VÝROBKY OD TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE DOSTAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE VÝROBKY A/TM. SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE ŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, SPĹŇAJÚ VAŠE POŽIADAVKY;

DISCLAIMER PRE SPÔSOBENIE SPÔSOBENE ZAHODENÍM

Návštevníci si stiahnu informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware neručí, že takéto sťahovania sú bez poškodzujúcich počítačových kódov, vrátane, ale nie obmedzené len na vírusy a červy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE CHÁPETE A SÚHLASÍTE, ŽE TheSoftware NEBUDE ZODPOVEDNÝ VOČI VÁM ALEBO AKÝMKOĽVEK TRETÍM STRANÁM ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, POKUTOVÉ A/ČI VZORNÉ ŠKODY, VRÁTANE, ALE NIE OBMEZENÉ NA, STRATY ZISKU, RENOMÉ, POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ KEĎ TheSoftware BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD), V ROZSAHU, KTORÝ Môže BYŤ DOVOLENÝ ZÁKONOM PRE: (A) POUŽITIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ STRÁNKU, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, ŽI AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE OBDRŽAŤ OD NIEKTORÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/ČI AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/ČI SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽADOVAŤ CEZ STRÁNKU; (B) NÁKLADY NA NÁHRADNÉ VÝROBKOV A SLUŽIEB V DÔSLEDKU AKÝCHKOĽVEK VÝROBKOV, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ A/ČI SLUŽIEB, KTOREJ SA ZAKÚPILA ALEBO ZÍSKALA OD NEJ, ALEBO KTORÉ VYPLÝVAJÚ ZO ZMLUVY CEZ STRÁNKU; (C) NEKVALIFIKOVANIE SA PRE SÚŤAŽE, SLUŽBY ALEBO VÝROBKOV TRETEJ STRANY OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, ALEBO AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ ODMIETNUTIE VÝROBKOV TRETEJ STRANY OD TAKÝCH Samých;

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že budete náhradou škody a budete držať TheSoftware, každého z ich matiek, dcérskych spoločností a pobočiek a každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolupartnerov a / alebo iných partnerov bez škody a proti a akýmkoľvek a všetkým nárokom, výdavkom (vrátane primeraných poplatkov advokátov), škodám, žalobám, nákladom, požiadavkám a / alebo súdom ohľadom akéhokoľvek tretieho subjektu v dôsledku alebo súvislosti s: (a) vaším používaním webových stránok, služieb, obsahu a / alebo vstupom do akéhokoľvek súťaže; (b) váš porušenie dohody; a / alebo (c) vaše porušenie práv iného jednotlivca a / alebo entity. Dispozície tohto odseku sú pre TheSoftware, každého z ich matiek, dcérskych spoločností a / alebo pobočiek a každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo právnikov na prospech. Každá z týchto osôb a subjektov má právo na priame uplatňovanie a vynucovanie týchto ustanovení voči vám vlastným menom.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Webové stránky môžu obsahovať odkazy a / alebo vás odkazovať na iné internetové stránky a / alebopomocou iných prostriedkov vrátane, ale nie obmedzené na tie, ktoré patria a sú prevádzkované tretími poskytovateľmi. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami tretej strany a / alebo prostriedkami, uznávate a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok tretej strany a / alebo prostriedkov. Ďalej, TheSoftware nepodporuje a nie je zodpovedný ani zodpovedný za akékoľvek podmienky a ustanovenia, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, výrobky a / alebo iné materiály na takýchto webových stránkach alebo zdrojoch ani za akékoľvek škody a / alebo straty vychádzajúce z toho.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webových stránok a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a / alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom alebo v spojení s webovou stránkou, podlieha naším zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a akékoľvek ďalšie osobne identifikovateľné informácie poskytnuté vami v súlade s podmienkami naších zásad ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše zásady ochrany osobných údajov, kliknite sem.

Akákoľvek snaha jednotlivca, či už ide o zákazníka spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalsky zaobchádzať alebo inak narušiť činnosť webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva. Spoločnosť TheSoftware bude usilovne uplatňovať všetky právne prostriedky voči každému jednotlivcovi alebo subjektu, ktorí týmto spôsobom narúšajú činnosť stránky, v plnom rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi a zásadami súdneho práva.

VÝBER ZÁKONA A SÚDNEJ PRÍSNESTI

Ak vzniknú akékoľvek spory v súvislosti s dohodou, tieto sa budú riadiť a vykladať podľa práva Estónska (bez ohľadu na pravidlá kolízie právnych noriem). Každé vydané rozhodnutie bude konečné a záväzné pre zúčastnené strany, a jeho súdne schválenie môže byť vydané akýmkoľvek súdom príslušným na to. Nič tu nebráni žiadnej zo strán v tom, aby žiadala o injunktívne opatrenia na ochranu svojich práv až do vyriešenia sporu arbitráže. Maximalne dovolenému rozsahu zákona sa zaväzujete nespôsobiť, pripojiť sa alebo zúčastňovať sa v žiadnej hromadnej žalobe týkajúcej sa akejkoľvek nároku, sporu alebo kontroverzie, akýkoľvek takýto nárok máte voči spoločnosti TheSoftware, a to vrátane ich zástupcov právnych, pobočiek, dcérskych spoločností, rodičovských spoločnosti, agentúr a súvisiacich členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov. Súhlasíte so vydávaním injunktívnych opatrení na zastavenie takejto žaloby alebo na odstránenie vás ako účastníka z konania.